Nina Dobrev Turns 25 — Happy Birthday

Thu, January 9, 2014 12:01am EST by 9 Comments
Nina Dobrev Birthday
Getty